We have 107 guests and no members online

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art.  13  ust 1 i 2  niniejszym informujemy Państwa, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie K&K RECYKLING FOLIE Sp. z o.o.  z siedzibą w Brzesku 32-800, ul. Szczepanowska 47;

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z  Administratorem za  pomocą adresu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień  świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c;

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy;

5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu  wobec ich przetwarzania. 

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lub pocztą tradycyjną na adres: K&K Recykling Folie Sp. z o.o.  ul. Szczepanowska 47, 32-800 Brzesko

7)  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

9) Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  w formie profilowania.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

Go to top